Algemene Voorwaarden Lit Up Visuals

Gevestigd aan de Monnikhof 7, 9714 DT Groningen, NederlandIngeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82077525

Artikel 1. Definities

- In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context uitdrukkelijk anders voortvloeit:
Lit Up Visuals:
de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub BW.
Opdrachtgever:
de natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Lit Up Visuals en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Lit Up Visuals in de zin van artikel 6:231 sub c BW, alsmede iedere organisatie waarmee de Opdrachtgever in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
Overeenkomst:
iedere overeenkomst die tussen Lit Up Visuals en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
Opdracht:
alle werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven of die door Lit Up Visuals uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven Opdracht dienstig kunnen zijn.
Partijen:
Lit Up Visuals en Opdrachtgever gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij”.
Werk(en):
de door Lit Up Visuals in Opdracht van Opdrachtgever tot stand gebrachte, ontwikkelde of ontworpen audio-, beeld- en videoproducties, foto’s, afbeeldingen, grafische ontwerpen of andere werken in de zin van de auteurswet.
- Lit Up Visuals is nimmer aansprakelijk voor:
- indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige oplever- of uitvoeringstermijn;
- schade welke wordt veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Lit Up Visuals;
- opzichtschade, daaronder mede begrepen schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt toegebracht aan zaken waaraan gewerkt wordt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid waar de werkzaamheden plaats vinden;
- eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een storing of defect aan opnameapparatuur of indien de opnames en/of de gegevensdrager(s) waarop wordt opgenomen een technisch mankement vertonen of beschadigd raken. In voorkomende gevallen en voor zover mogelijk en wenselijk, zal de opname opnieuw plaatsvinden. Lit Up Visuals zal hiervoor geen extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen;
- schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
- De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Lit Up Visuals.

Artikel 2. Toepasselijkheid

- Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van Lit Up Visuals, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
- Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Lit Up Visuals uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
- Wanneer door Lit Up Visuals gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Lit Up Visuals de onderhavige voorwaarden toepast.
- Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Lit Up Visuals, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
- Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Lit Up Visuals in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lit Up Visuals vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
- Lit Up Visuals heeft het recht wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Lit Up Visuals zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.
- De Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Lit Up Visuals gesloten Overeenkomst in te stemmen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

- Alle aanbiedingen en offertes van Lit Up Visuals zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
- De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Lit Up Visuals opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Lit Up Visuals haar aanbieding baseert.
- Een samengestelde prijsopgave verplicht Lit Up Visuals niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
- De inhoud van de Opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de Opdracht.
-De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Lit Up Visuals zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Lit Up Visuals eerst dan tot stand nadat Lit Up Visuals een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

Artikel 5. Contractduur

De Opdracht tussen Lit Up Visuals en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Uitsluitend indien de Overeenkomst met Lit Up Visuals is aangegaan ter uitvoering van een nader omschreven project, eindigt zij van rechtswege met de voltooiing van dat project, zonder dat daarvoor enige opzegging noodzakelijk is.

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging 

- Beide Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
- Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Lit Up Visuals het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Lit Up Visuals zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
- De in lid 2 van dit artikel opgenomen verplichting tot compensatie door de Opdrachtgever geldt eveneens indien een project niet doorgaat door van overheidswege opgelegde maatregelen in het kader van een COVID-19 of andere pandemie of epidemie. Dergelijke overheidsmaatregelen gelden voor Opdrachtgever niet als onvoorzien of overmacht.
- Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Lit Up Visuals, zal Lit Up Visuals in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
- Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Lit Up Visuals extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst en tijdsplanning

- Nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte, zal het project worden opgenomen in de planning van Lit Up Visuals zoals omschreven in de offerte. De planning komt overeen met de tijd die Lit Up Visuals nodig heeft om het project uit te voeren. 
- Lit Up Visuals zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
- Indien Lit Up Visuals gegevens, teksten, audio- en/of beeldmateriaal behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de tijdsplanning aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, teksten, audio- en/of beeldmateriaal aan Lit Up Visuals ter beschikking heeft gesteld.
- Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, is Lit Up Visuals gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
- Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Lit Up Visuals gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Lit Up Visuals is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de Overeenkomst wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter door Lit Up Visuals worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door Lit Up Visuals volgens het gebruikelijke tarief aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
- Indien Lit Up Visuals een tijdsplanning voor de uitvoering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven tijdsplanning is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van de tijdsplanning dient de Opdrachtgever Lit Up Visuals derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Lit Up Visuals dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Lit Up Visuals is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt of boetes die aan de Opdrachtgever worden opgelegd, indien de Opdracht of het werk niet binnen de opgegeven termijn wordt voltooid respectievelijk opgeleverd.
- Lit Up Visuals behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de Overeenkomst voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
- Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door de Opdrachtgever en het door Lit Up Visuals beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van Lit Up Visuals; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol. Lit Up Visuals zal het nodige doen om het beoogde resultaat te bereiken. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op Lit Up Visuals rust derhalve slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverbintenis.
- Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren die voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen, zullen de opgegeven uitvoeringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld en dienen de daaruit eventueel voor Lit Up Visuals voortvloeiende kosten en schade door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 8. Meer- en minderwerk

- De opdracht omvat alleen hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. Meer- en minderwerk vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden opgedragen, wordt door Lit Up Visuals aan de Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de geldende tarieven. Lit Up Visuals is gerechtigd meerwerk direct na uitvoering daarvan aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
- Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
- ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst;
- ingeval van wijzigingen van de randvoorwaarden bij de Overeenkomst als verwoord in de offerte van Lit Up Visuals;
- ingeval Opdrachtgeer onjuiste of onvolledige bestanden of gegevens aan Lit Up Visuals heeft aangeleverd en de uitgevoerde werkzaamheden hierdoor geheel of gedeeltelijk opnieuw moeten worden uitgevoerd;
- ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen voor zover deze voor of bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien;
- in de gevallen waarin verrekening van meer
- en minder werk in de Overeenkomst is voorgeschreven.
- Minderwerk zal worden verrekend na voltooiing van het werk (bij eindafrekening). Indien het minderwerk meer dan 10% van de opdrachtsom bedraagt, heeft Lit Up Visuals recht op het betaald krijgen van de ten behoeve van dit minderwerk gemaakte kosten en op vergoeding van winstderving (conform art. 7:764 BW).
- Indien Lit Up Visuals voor aanvang van de opdracht een inschatting van het benodigde aantal uren wordt gemaakt, worden niet aan de opdracht bestede uren door Lit Up Visuals niet aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
- Meer- en minderwerk kan onder meer consequenties hebben voor de overeengekomen uitvoeringstermijn. Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan Lit Up Visuals een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
- De eventuele wijzigingen van de opdracht of uitgangspunten dienen duidelijk en tijdig met Lit Up Visuals gecommuniceerd worden.
- Indien meer- of minderwerk consequenties heeft voor de Overeenkomst in kwalitatief of financieel opzicht, zal Lit Up Visuals de Opdrachtgever daarvan binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 9. Oplevering en acceptatie

- Lit Up Visuals zal de tot stand te brengen, te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
- Oplevering geschiedt door middel van beschikbaarstelling langs digitale weg in de tussen Partijen overeengekomen bestandstypen en formaten. De Opdrachtgever heeft enkel recht op het eindproduct en niet op ruwe audio-, beeld- of video-opnames of ander bronmateriaal.
- Opdrachtgever heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, één revisieronde om het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren.
- Opdrachtgever dient binnen 5 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde Werken is sprake indien:
- Opdrachtgever de oplevering schriftelijk of mondeling heeft geaccepteerd;
- Opdrachtgever het opgeleverde Werk gebruikt voor productiedoeleinden, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het overzetten van de Werken naar een openbare- c.q. productieomgeving;
- Opdrachtgever niet binnen 5 dagen het opgeleverde afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.
- Wanneer Opdrachtgever niet binnen 5 aantal dagen reageert op een laatste revisieronde, dan wordt het Werk geacht naar tevredenheid van Opdrachtgever volgends de overeengekomen specificaties te zijn opgeleverd. 
- Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
- Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Lit Up Visuals zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Lit Up Visuals doen door het resultaat te reviseren of de reden gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
- Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zullen de in de offerte of Overeenkomst overige overeengekomen revisierondes volgen.
- Indien een Partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Lit Up Visuals gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Lit Up Visuals kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
- Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Lit Up Visuals het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In het geval dat Lit Up Visuals het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding, dan vervalt iedere aansprakelijkheid na verloop van 1 maand na acceptatie van de opgeleverde Werken. 
- Gewenste wijzigingen in Werken dienen door Opdrachtgever puntsgewijs, schriftelijk aan te worden geleverd. Lit Up Visuals beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de Overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde meerwerk.

Artikel 10. Inschakeling derden

- Lit Up Visuals heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist. Een en ander ter beoordeling van Lit Up Visuals. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
- Indien Lit Up Visuals ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst tot geheimhouding is gehouden, zal Lit Up Visuals met de door haar ingeschakelde derden eenzelfde geheimhoudingsverplichting overeenkomen.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom

- Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, daaronder mede begrepen het auteursrecht, uitsluitend toe aan Lit Up Visuals of haar licentiegevers, ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de productie ervan kosten in rekening zijn gebracht.
- Lit Up Visuals en de Opdrachtgever komen schriftelijk overeen voor welke doeleinden, gedurende welke periode en tegen welke vergoeding de Opdrachtgever het Werk mag gebruiken.
- Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Lit Up Visuals gerechtigd naam aanduidingen op de door haar vervaardigde Werken aan te brengen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan door Lit Up Visuals op of in het Werk aangebrachte eigendoms- of naam aanduidingen te (laten) verwijderen of aan te (laten) passen.
- Geen van de Werken die volgens lid 1 van dit artikel onder het intellectuele eigendom van Lit Up Visuals of haar licentiegevers vallen, mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lit Up Visuals worden vermenigvuldigd, geopenbaard of geëxploiteerd.
- Indien Lit Up Visuals met de Opdrachtgever overeenkomt dat de auteursrechten ten aanzien van de tot stand gebrachte Werken worden overgedragen aan de Opdrachtgever, zullen Partijen hiertoe een afzonderlijke akte opstellen. De auteursrechten gaan pas op de Opdrachtgever over op het moment dat Opdrachtgever alle vergoedingen die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst aan Lit Up Visuals heeft voldaan.

Artikel 12. Bewaarplicht

- Alle digitale bestanden, waaronder beeld- en geluidsopnames, geanimeerde (3D) beelden, afbeeldingen, foto’s en teksten (hierna gezamenlijk te noemen: het Digitale Werk) die door Lit Up Visuals bij de uitvoering van de Overeenkomst werden vervaardigd of gebruikt, worden na de afronding van de Opdracht door Lit Up Visuals voor de duur van ten minste 1 jaar opgeslagen en bewaard.
- Slechts op verzoek van de Opdrachtgever daartoe binnen 1 jaar na afronding van de Opdracht en eerst na volledige betaling van de door Opdrachtgever aan Lit Up Visuals verschuldigde vergoedingen, zal Lit Up Visuals eenmalig, kosteloos een kopie van het Digitale Werk langs digitale weg aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen of door het kopiëren van het Digitale Werk op een door de Opdrachtgever aan te leveren gegevensdrager. Lit Up Visuals is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de gegevensdrager of (verlies van) bestanden gedurende de periode dat Lit Up Visuals de gegevensdrager van de Opdrachtgever onder zich heeft. Lit Up Visuals zal hierbij overigens uitsluitend het eindproduct van de werkzaamheden en niet op ruwe audio-, beeld- of video-opnames of ander bronmateriaal aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen.
- Lit Up Visuals is niet gehouden het digitale Werk langer dan 1 jaar na afronding van de Opdracht te bewaren of op te (doen) slaan.

Artikel 13. Promotioneel gebruik van het Werk

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Lit Up Visuals gerechtigd het Werk te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit, onder meer door het tonen van (een gedeelte van) het Werk, logo, merk- of bedrijfsnaam van de Opdrachtgever op haar website en social media. Lit Up Visuals zal daartoe uitsluitend toestemming van de Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het Werk is overgegaan.

Artikel 14. Auteursrechtenvergoedingen

- Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de tijdige en volledige afdracht van vergoedingen aan rechthebbenden, Buma/Stemra, Sena, Videma, Reprorecht en andere belangenorganisaties met betrekking tot bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte en in het Werk verwerkte teksten, audio- en videomaterialen. De Opdrachtgever stemt ermee in dat Lit Up Visuals ten aanzien van het filmwerk zal worden aangemerkt als producent in de zin van artikel 45a lid 3 van de Auteurswet.
- De Opdrachtgever vrijwaart Lit Up Visuals voor alle aanspraken op grond van (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte, door de Opdrachtgever aangeleverde of voorgeschreven en in het Werk verwerkte teksten, audio- en beeldmaterialen. De Opdrachtgever zal Lit Up Visuals zowel in als buiten rechte bijstaan indien Lit Up Visuals wordt aangesproken ter zake. De Opdrachtgever zal onverwijld al hetgeen doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lit Up Visuals, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lit Up Visuals en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Honorarium

- Tenzij voor de Opdracht een vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van Lit Up Visuals geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
- Het overeengekomen honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
- Bij Opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
- Indien Lit Up Visuals met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Lit Up Visuals niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
- Lit Up Visuals zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Lit Up Visuals zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
- Indien Opdrachtgever de door Lit Up Visuals kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de Opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Lit Up Visuals genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 16. Facturatie en betaling

- Lit Up Visuals is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
- Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Lit Up Visuals aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
- Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
- De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Lit Up Visuals maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Lit Up Visuals gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
- In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Lit Up Visuals en de verplichtingen van de wederpartij jegens Lit Up Visuals onmiddellijk opeisbaar.
- Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17. Geheimhouding

- Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
- Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lit Up Visuals gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Lit Up Visuals zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Lit Up Visuals niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

- Indien Lit Up Visuals aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een Overeenkomst met een onbeperkte duur of een duur langer dan drie (3) maanden is de aansprakelijkheid van Lit Up Visuals verder beperkt tot de door de Opdrachtgever aan Lit Up Visuals betaalde bedragen in de drie (3) maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade.
- Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- Opdrachtgever de oplevering schriftelijk of mondeling heeft geaccepteerd;
- Opdrachtgever het opgeleverde Werk gebruikt voor productiedoeleinden, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het overzetten van de Werken naar een openbare- c.q. productieomgeving;
- Opdrachtgever niet binnen 5 dagen het opgeleverde afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.
- Lit Up Visuals is nimmer aansprakelijk voor:
- indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige oplever- of uitvoeringstermijn;
- schade welke wordt veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Lit Up Visuals;
- opzichtschade, daaronder mede begrepen schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt toegebracht aan zaken waaraan gewerkt wordt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid waar de werkzaamheden plaats vinden;
- eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een storing of defect aan opnameapparatuur of indien de opnames en/of de gegevensdrager(s) waarop wordt opgenomen een technisch mankement vertonen of beschadigd raken. In voorkomende gevallen en voor zover mogelijk en wenselijk, zal de opname opnieuw plaatsvinden. Lit Up Visuals zal hiervoor geen extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening brengen;
- schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
- De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Lit Up Visuals.

Artikel 19. Gebreken en klachttermijnen

- Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Lit Up Visuals.
- Indien een klacht gegrond is, zal Lit Up Visuals de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
- Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Lit Up Visuals slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 20. Overmacht

- Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, (overheidsmaatregelen die samenhangen met) pandemie of epidemie, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Lit Up Visuals voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, waardoor de Opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Lit Up Visuals als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Lit Up Visuals onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
- Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Lit Up Visuals in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de Overeenkomst te verrichten.
- In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Lit Up Visuals uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de Overeenkomst te ontbinden zullen Partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij Partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
- Indien Lit Up Visuals bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21. Toepasselijk recht en forumkeuze

- Op alle door Lit Up Visuals gesloten en te sluiten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
- Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Lit Up Visuals, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Lit Up Visuals met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.